Ana Monteiro Fysioterapeut, Lymfedrenasjeterapeut og Pilatesintruktør

Ana Monteiro er fysioterapeut som er uteksaminert fra Escola Superior de Saúde (ESS) do Porto i Portugal.

Med 11 års yrkeserfaring i ulike sammenhenger, fra private klinikker til sykehus, har hun hovedsakelig jobbet med muskel- og skjelettlidelser, fra ulike smerter og/eller skader, holdningsendringer som blant annet skoliose, holdningsproblemer mv. Hun har også drevet sin eget fysikalske klinikk i Portugal hvor hun blant annet hadde Pilates-grupper.


Fysioterapi – Pilates - Osteopati
Ana er lidenskapelig opptatt av sitt yrke, og siktemålet hennes er å kunne gjøre det beste for de som søker hennes hjelp. Hun har tatt mange kurs hvor hun lært uttallige teknikker som hun nå bruker i sitt arbeid, for eksempel klinisk Pilates, myofascielle teknikker (teknikker i muskler og bindevev), kinesio taping og triggerpunktsbehandling. Hun fullførte også sin mastergrad i fysioterapi i ortopedisk manuellterapi ved ESS Porto, og fra 2019 til 2022. I tillegg til dette har Ana deltatt på et 1 årig osteopatisk konseptkurs ved ATMS - Académie de Thérapie Manuelle et Sportive i Belgia. Sistnevnte kurs brakte henne til et nytt kunnskapsnivå hvor hun lærte å bruke ulike vurderings- og intervensjonsverktøy til det beste for hennes pasienter.

 

Fysioterapeut med videreutvikling innen manuell terapi

Jo mer Ana jobbet jo mer interessert ble hun i manuellterapi, som nå er et av hennes viktigste verktøy i arbeidet som fysioterapeut. Fra en helhetlig evaluering av pasienten, og forståelse for at hele menneskekroppen er sammenkoblet, søker hun ikke bare å behandle smerten / symptomet på et spesifikt sted, men ønsker også å forstå opprinnelsen til problemet for å kunne oppnå en enda bedre og mer langvarig effekt av behandlingen.

Lymfedrenasjebehandling mot lymfødem og cellulitter (appelsinhud)

De siste årene har hun også jobbet som fysioterapeut ved Clínica de Nutrição i Porto, Portugal, hvor hun behandlet pasienter med sykdommer i sirkulasjons- og / eller lymfesystemet, som lymfødem, postoperasjoner, cellulitter, blant annet.  Hun ga lymfedrenasjebehandlinger og observerte betydelige forbedringer i symptomene ved ulike kliniske tilstander.

Elsker å arbeide som fysioterapeut

Ana elsker å være fysioterapeut, hun har en god formidlingsevne, og er dedikert til å oppnå det beste for pasientene sine. Fremfor alt glemmer hun aldri en setning som en lærer sa til klassen hennes: "For å være en god profesjonell trenger du bare å ønske å hjelpe". Det var noe av det som ga mest mening for henne. Og fra da av er resten bare læring.

Avslutningsvis ønsker Ana å tilføye at det beste med å være fysioterapeut er å føle at man til slutt har kunnet hjelpe noen med kunnskapen sin, og det er denne følelsen som motiverer henne til å ønske å gjøre det bedre hver eneste dag.


English:

Ana Monteiro is a physiotherapist graduated from the Escola Superior de Saúde (ESS) do Porto in Portugal.

With 11 years of professional experience in different contexts, from private clinics to hospitals, she has worked mainly with musculoskeletal conditions, from different pains and/or injuries, postural changes such as scoliosis, post-surgeries, among others. Along the way, she set up her own clinic, where she also provided clinical Pilates classes.

Fysiotherapy – Pilates - Osteopathy

Ana is passionate about her profession and with the aim of being able to do the best for those who seek her help, she took many courses that she now uses in her work, such as clinical pilates, myofascial techniques, kinesio taping and trigger pointstreatment. She also completed her master's degree in physiotherapy in orthopaedic manual therapy at the ESS Porto, and from 2019 to 2022, she attended a 1 year osteopathic concept course at ATMS - Académie de Thérapie Manuelle et Sportive in Belgium, which also brought a new level of knowledge and different assessment and intervention tools to her patients.

Fysiotherapist with further development in manual therapy

The more Ana worked the more she developed a particular interest in manual therapy, which continues to be a major tool in her work as a physiotherapist. From a holistic evaluation of her patient, and understanding that the whole human body is interconnected, she seeks not only to treat the pain/symptom at its specific location, but also to understand the origin of the problem, in order to achive an even better and more long-lasting effect of the treatment.

Lymphatic drainage treatment against lymphedema and cellulite

In the last years, she has also worked as a physiotherapist at the Clínica de Nutrição in Porto, Portugal, where she treated patients with disorders of the circulatory and/or lymphatic system, such as lymphoedema, post-surgeries, cellulite, among others.  She used manual lymphatic drainage, where she observed significant improvements in the symptoms of various clinical conditions.

Love being a fysiotherapist

Ana loves being a physiotherapist, she is communicative and dedicated to achieving the best for her patients. Above all, she never forgets a phrase that a teacher said to her entire class: "To be a good professional you just need to want to help". That was one of the things that made the most sense to her. And from then on, all the rest is learning.

In conclusion Ana wishes to ad that the best part of being a physiotherapist is to feel that in the end you've been able to help someone with your knowledge, and it is this feeling that motivates her to want to do better every day.